Obchodné podmienky

POTS s.r.o., 
Baarova 49/3
460 01 Liberec 1

IČO: 05627788
DIČ: CZ05627788

č.ú. 4026547117/7500 (ČSOB SK)
IBAN: SK2475000000004026547117
SWIFT: CEKOSKBX

1 - Úvodné ustanovenia 

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti POTS s.r.o., so sídlom Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikačné číslo: 05627788, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 38637 (ďalej len "výrobca") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy o dielo (ďalej len "zmluva") uzatváranej medzi výrobcom a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "objednávateľ") prostredníctvom internetového obchodu výrobcu, na základe ktorej sa výrobca zaväzuje podľa požiadaviek objednávateľa vyrobiť a objednávateľovi dodať výrobok - sklolaminátový kvetináč (ďalej tiež len "výrobok"). Internetový obchod je výrobcom prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.pots.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Práva a povinnosti výrobca a objednáteľa sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Zmenené obchodné podmienky oznámi výrobca objednáteľi spôsobom umožňujúcim diaľkový prístup, poprípade ich zverejní vo svojich prevádzkach.

1.5. Tieto obchodné podmienky sa použijú na úpravu práv a povinností výrobcu a objednávateľa z uzavretej zmluvy aj pri vzniku príslušnej zmluvy, teda na návrh príslušnej zmluvy a prijatie tohto návrhu. Ak sa v niektorých ustanoveniach týchto obchodných podmienok pre objednávateľa používa označenie spotrebiteľ, potom sa také ustanovenia týchto podmienok použijú výhradne na zmluvy, ktoré výrobca uzatvára s objednávateľom v postavení spotrebiteľa a na záväzky z nich vzniknuté. Ak je v niektorých ustanoveniach týchto obchodných podmienok pre objednávateľa používané označenie podnikateľ, potom sa také ustanovenia týchto podmienok použijú výhradne na zmluvy, ktoré výrobca uzatvára s objednávateľom v postavení podnikateľa a na záväzky z nich vzniknuté.

2 – Osoba objednatele 

2.1. Objednávateľom sa podľa týchto podmienok rozumie:

2.1.1. spotrebiteľ, teda každá fyzická osoba, ktorá uzatvára s výrobcom zmluvu mimo rámca výkonu svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania,

2.1.2. podnikateľ, teda každá osoba, či už fyzická alebo právnická alebo iné spoločenstvo nadané právnou subjektivitou, ktorá uzatvára s výrobcom zmluvu v rámci výkonu svojej obchodnej, výrobnej alebo obdobnej činnosti alebo pri samostatnom výkone svojho povolania.

2.2. Podnikateľ je povinný výrobcovi preukázať, že je podnikateľom, napr. uvedením identifikačného čísla či zaslaním príslušného dokumentu v objednávke.

 3 - Uzavretie zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a výrobca nie je povinný uzatvoriť zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o výrobkoch, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého výrobku, ceny výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť výrobcu uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru, a o spôsobe a čase dodania tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch kedy je tovar doručovaný v rámci úemia Slovenskej republiky. V prípade, keď predávajúci ponúka dopravu tovaru zadarmo, je predpokladom vzniku práva na bezplatnú dopravu tovaru na strane objednávateľa zaplatenie minimálnej celkovej kúpnej ceny dopravovaného tovaru vo výške stanovenej vo webovom rozhraní obchodu, inak právo objednávateľa na dopravu výrobku zadarmo zaniká a objednávateľ je povinný dopravu výrobku uhradiť.

3.4. Na objednanie tovaru vyplní objednávateľ objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ objednávateľ do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.4.2. spôsobu úhrady ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a,

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky výrobcovi je objednávateľovi umožnené skontrolovať a meniť vstupné údaje, ktoré do objednávky objednávateľ vložil, a to aj s ohľadom na možnosť objednávateľa zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle objednávateľ výrobcovi kliknutím na tlačidlo „Objednávka zaväzujúca k platbe“. Výrobca bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie objednávateľi potvrdí z elektronickej adresy, info@pots.sk (ďalej tiež len "elektronická adresa objednávateľa“). Odoslaním objednávky vyjadruje objednávateľ súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

3.6. Výrobca je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky (vyššie množstvo tovaru, výška ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluva je medzi výrobcom a objednávateľem uzavretá okamžikom odoslaním prijatia objednávky (akceptáciou) zo strany výrobca na adresu elektronickej pošty objednávateľa, ktorú uviedol v objednávke. Pokiaľ by k tomuto predchádzajúcemu prijatiu objednávky zo strany výrobca nedošlo, považuje sa zmluva za uzavretú okamihom prevzatia tovaru zo strany objednávateľa.

3.8. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní zmluvy. Náklady vzniknuté objednávateľi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením  zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávateľ sám.

3.9. Výrobca nie je povinný objednávku objednávateľa prijať a uzatvoriť zmluvu. Neprijatá objednávka nie je pre výrobca záväzná. Pre odstránenie pochybností sa konštatuje, že prijatím objednávky je vykonanie úkonu podľa odseku 3.7. obchodných podmienok, a nie potvrdenie obdržania objednávky podľa ods. 3.5.obchodných podmienok.

3.10. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3.11. Dokumenty predstavujúce uzavretú zmluvu výrobca zašle objednávateľovi v elektronickej podobe na email, ktorý objednávateľ uvedie v objednávke, spotrebiteľovi vrátane znenia všeobecných obchodných podmienok.

3.12. Dokumenty predstavujúce uzavretú zmluvu výrobca zašle objednávateľovi v listinnej podobe na základe predchádzajúcej žiadosti objednávateľa poštou, spotrebiteľovi vrátane znenia všeobecných obchodných podmienok.

3.13. Dokumenty predstavujúce uzavretú zmluvu výrobca archivuje v elektronickej podobe.

4 - Cena tovaru a platobné podmienky 

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa zmluvy môže objednávateľ uhradiť výrobcovi nasledujúcimi spôsobmi:

4.1.1. bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na účet výrobca č. 4026547117/7500, vedený v spoločnosti ČSOB SK (ďalej len „účet výrobca“);

4.1.2. platobnou kartou pri objednaní výrobku,

4.1.4. v prípade podnikateľa a po vzájomnej dohode (odsúhlasenie výrobcom) bezhotovostne po dodaní tovaru prevodom na bankový účet výrobca na základe daňového dokladu faktúry.

4.2. Spoločne s cenou je objednávateľ povinný zaplatiť výrobcovi aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3. Ak sa nejedná o platbu podľa ods. 4.1.3. obchodných podmienok je objednávateľ povinný uhradiť cenu výrobku vopred, pred začatím jeho výroby a odoslania objednávateľovi.

4.4. V prípade, že výrobca nevykoná akceptáciu objednávky v zmysle ods. 3.7. obchodných podmienok, ani výrobok nedodá v lehote 90 dní odo dňa odoslania objednávky objednávateľom, je výrobca povinný prípadnú už uhradenú cenu výrobku bezodkladne vrátiť objednávateľovi späť. Výrobca už uhradenú platbu prevedie bezodkladne späť objednávateľovi aj v prípade, že po obdržaní objednávky objednávateľa tomuto oznámi, že objednávku neakceptuje.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je cena splatná do 10 dní od uzavretia zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je objednávateľ povinný uhradiť cenu výrobku spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok objednávateľa uhradiť cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet výrobcu.

4.6. Ak sa nejedná o platbu podľa ods. 4.1.3. obchodných podmienok, ustanovenie § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté výrobcom objednávateľi nie je možné vzájomne kombinovať, pokiaľ nie je zo strany výrobca výslovne uvedené inak. Výrobca môže objednávateľi poskytnúť rôzne druhy a typy zliav (vernostné, objemové, za použitia akčných kódov a pod.). Objednávateľ je zľavu oprávnený uplatniť iba raz, pokiaľ nie je medzi výrobcom a objednávateľem výslovne dohodnuté inak. V prípade uplatnenia zľavy v rozpore s podmienkami poskytnutia danej zľavy či týmito obchodnými podmienkami má výrobca právo odmietnuť takú zľavu objednávateľi poskytnúť. V prípade omeškania s úhradou ceny za tovar zo strany podnikateľa je výrobca oprávnený podnikateľom požadované či iné zľavy odmietnuť a zľavu podnikateľovi neposkytnúť.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé, alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví výrobca ohľadom platieb vykonávaných na základe zmluvy objednávateľi daňový doklad – faktúru. Výrobcs je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví výrobca objednávateľi po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu objednávateľa.

4.9. Pokiaľ objednávateľ neuhradí cenu za objednaný tovar a výrobca nedostane v dobe splatnosti, vyhradzuje si výrobca právo odstúpiť od zmluvy.

4.10. Objednávateľ udeľuje súhlas s vystavením daňového dokladu v elektronickej podobe.

4.11. Pri nedodržaní doby splatnosti ceny za tovar zo strany podnikateľa si výrobca a podnikateľ dojednávajú povinnosť podnikateľa uhradiť výrobcovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania so zaplatením. Nárok výrobca na náhradu škody, ktorá mu omeškaním podnikateľa vznikla, tým nie je dotknutý. 

4.12. V prípade omeškania podnikateľa s úhradou ceny za tovar je výrobca taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných dlhov podnikateľa.

4.13. V prípade, že na strane výrobca došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovej stránke, alebo v priebehu uzatvárania zmluvy, jedná sa o zdanlivé právne jednanie a výrobca nemá povinnosť objednaný tovar objednávateľi dodať za túto úplne zjavne chybnú cenu pre zdanlivosť právneho jednania, eventuálne pre omyl.

5 - Odstúpenie od zmluvy 

5.1. Objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, berie na vedomie, že výrobok je vyrobený podľa jeho požiadaviek a podľa jeho osobných potrieb (zákazková výroba) a nemožno teda podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka odstúpiť od zmluvy na dodanie výrobku v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy v zmysle ustanovenia § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

5.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy uzavretej s výrobcom vedľa prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ nedostane objednaný výrobok dlhšie ako 90 dní po dni dohodnutom ako deň dodania.

5.3. Odstúpenie od zmluvy môže objednávateľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky výrobcu alebo na adresu elektronickej pošty výrobcu.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

5.5. Ak je spoločne s výrobkom poskytnutý objednávateľovi darček, je darovacia zmluva medzi výrobcom a objednávateľom uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy objednávateľom, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a objednávateľ je povinný spolu s výrobkom výrobcovi vrátiť aj poskytnutý. darček.

5.6. Výrobca je oprávnený odstúpiť od zmluvy vedľa prípadov stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ:

5.6.1. nedostane od objednávateľa cenu v lehote splatnosti,

5.6.2. objednávateľ tovar bez vážneho dôvodu neprevezme,

5.6.3. plnenie zo strany výrobcu sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

5.11.1. bez uvedenia dôvodu do doby, než na základe uzatvorenej zmluvy dôjde k prevzatiu objednaného tovaru zo strany podnikateľa,

5.11.2. nedostane od podnikateľa kúpnu cenu v lehote splatnosti,

6 - Preprava a dodanie tovaru 

6.1. Konkrétny spôsob dodania tovaru objednávateľi sa určuje v objednávke. Dodaním tovaru sa rozumie okamih, kedy je tovar doručený objednávateľi. Náklady na dodanie tovaru sa líšia podľa zvoleného spôsobu dodania tovaru a zvoleného typu úhrady ceny za tovar. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky objednávateľa, znáša objednávateľ riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak má výrobca objednávateľ iv postavení spotrebiteľa vec odoslať, je objednávateľi odovzdaná v okamihu, kedy ju spotrebiteľovi alebo ním určenej osobe odovzdá dopravca. Ak však dopravcu určil objednávateľ, bez toho aby mu bol výrobcom ponúknutý, je vec objednávateľi odovzdaná v okamihu, keď ju výrobca odovzdá tomuto dopravcovi, práva objednávateľa voči dopravcovi tým nie sú dotknuté. Ak je výrobca podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené objednávateľem v objednávke, je výrobca povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodov na strane objednávateľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je objednávateľ povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia a uskladnenia. Ak neprevezme objednávateľ tovar, má výrobca právo od uzatvorenej zmluvy odstúpiť.

6.4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je objednávateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek poškodení toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí objednávateľ zásielku od prepravcu prevziať. Týmto nie sú dotknuté práva objednávateľa zo zodpovednosti za vady tovaru a ďalšie práva objednávateľ vyplývajúceho zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky výrobca, ak sú výrobcom vydané.

6.6. Výrobca je oprávnený začať výrobu výrobku až po prijatí platby za objednaný výrobok, ak má byť výrobok objednávateľom zaplatené vopred.

6.7. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo prevzatím veci, v prípade bezhotovostnej paltby hradenej podnikateľom až po dodaní výrobok potom až okamihom úplného zaplatenia ceny za výrobok.

6.8. Doba dodania výrobku je závislá na výrobných kapacitách výrobcu a na zvolenom spôsobe dopravy a platby.

7 - Práva podnikateľa a spotrebiteľa z chybného plnenia 

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a ak je objednávateľ spotrebiteľom, potom tiež v súlade s ustanoveniami § 2158 až 2174b občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov). 

7.2. Práva podnikateľa z chybného plnenia sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak je objednávateľom spotrebiteľ, platí pre práva z chybného plnenia tiež ustanovenie ods. 7.2. - 7.20. obchodných podmienok, aj ak je v týchto ustanoveniach označený len ako objednávateľ.

7.3. Výrobca zodpovedá objednávateľi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä výrobca zodpovedá objednávateľi, že vec:

7.3.1. zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite a iným dohodnutým vlastnostiam,

7.3.2. je dodaná s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, ak je to potrebné.

7.4. Výrobca zodpovedá objednávateľi, že popri dohodnutých vlastnostiach:

7.4.1. je vec vhodná na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem,

7.4.2. vec množstvom, kvalitou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením, ibaže predávajúci preukáže, že si ho nebol vedomý alebo že bolo v čase uzavretia zmluvy upravené aspoň porovnateľným spôsobom, akým bolo urobené, alebo že na rozhodnutie o kúpe nemohlo mať vplyv.

7.5. Ustanovenie čl. 7.4 obchodných podmienok sa nepoužije v prípade, že výrobca objednávateľa pred uzavretím zmluvy zvlášť upozornil, že sa niektorá vlastnosť veci líši a objednávateľ s tým pri uzatváraní zmluvy výslovne súhlasil.

7.6. Výrobca zodpovedá objednávateľi aj za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná výrobcom alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná objednávateľom a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol výrobca. 

7.7. Objednávateľ môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia.

7.8. Ak má výrobec vadu, môže objednávateľ požadovať jej odstránenie. Požadovať dodanie nového výrobku bez vady môže, ak je zvolený spôsob odstraňovania vady nemožný alebo v porovnaní s dodaním nového výrobku neprimerane nákladný, to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom chyba odstránená bez značných ťažkostí pre objednávateľa. Výrobca môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady.

7.9. Výrobca odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým objednávateľovi nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý objednávateľ výrobok kúpil. Na odstránenie vady prevezme výrobca výrobok na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, výrobca vykoná demontáž chybného výrobku a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené.

7.10. Objednávateľ môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ:

7.10.1. výrobca vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.9 obchodných podmienok,

7.10.2. sa vada prejaví opakovane,

7.10.3. je vada podstatným porušením zmluvy, alebo

7.10.4. je z vyhlásenia výrobcu alebo z okolností zjavné, že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre objednávateľa.

7.11. Ak je vada výrobku nevýznamná, objednávateľ nemôže odstúpiť od zmluvy (v zmysle čl. 7.10 obchodných podmienok); má sa za to, že vada veci nie je nevýznamná. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, výrobca vráti objednávateľovi cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane výrobok alebo čo mu objednávateľ preukáže, že výrobok odoslal.

7.12. Vadu je možné vytknúť u výrobcu. Ak je však na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste výrobcu alebo v mieste pre objednávateľa bližším, objednávateľ vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

7.13. S výnimkou prípadov, keď je na vykonanie opravy určená iná osoba, je výrobca povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkárni, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaných výrobkov alebo poskytovaných služieb, prípadne aj vo svojom sídle. Výrobca je povinný objednávateľovi vydať pri uplatnení reklamácie písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy objednávateľ reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie objednávateľ požaduje a kontaktné údaje objednávateľa na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.14. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a objednávateľ o tom musí byť informovaný najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa výrobca s objednávateľom nedohodne na dlhšej lehote.7.14.1. predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil v súlade s čl. 7.13 obchodných podmienok,

7.15. Po márnom uplynutí lehoty podľa čl. 7.14 obchodných podmienok môže objednávateľ od zmluvy odstúpiť alebo požadovať primeranú zľavu.

7.16. Výrobca je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

7.17. Práva zo zodpovednosti za vady výrobku môže objednávateľ konkrétne uplatniť najmä osobne, na adrese, telefonicky na čísle či elektronickou poštou na adrese.

7.18. Kto má právo z vadného plnenia, patrí mu aj náhrada nákladov účelne vynaložených pri uplatnení tohto práva. Ak však objednávateľ neuplatní právo na náhradu do jedného mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť vadu, súd právo neprizná, pokiaľ výrobca namietne, že právo na náhradu nebolo uplatnené včas.

7.19. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou výrobcu za vady môže upraviť reklamačný poriadok výrobcu.

8 - Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1. Objednávateľ nadobúda vlastníctvo k výrobku jeho prevzatím, alebo zaplatením celej ceny, podľa toho, ktorá udalosť nastane neskôr.

8.2. Výrobca nie je vo vzťahu k objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje výrobca prostredníctvom elektronickej pošty. Sťažnosti je možné zasielať na elektronickú adresu výrobcu. Informáciu o vybavení sťažnosti objednávateľa zašle výrobca na elektronickú adresu objednávateľa. Iné pravidlá vybavovania sťažností nie sú výrobcom stanovené.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi výrobcem a objednatelem ze smlouvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánska 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line ao zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Objednávateľ sa môže obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru. Výrobca je oprávnený na predaj výrobku na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním Občianskeho zákonníka a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

9 - Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies 

9.1. Objednávateľ súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení výrobcom na elektronickú adresu či na telefónne číslo objednávateľa.

9.2. Svoje zákonné povinnosti súvisiace s prípadným ukladaním cookies na zariadení objednávateľa plní výrobca prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10 - Doručovanie

10.1. Výrobcovi môže byť doručované na elektronickú adresu výrobca info@pots.cz.

11 - Záverečné ustanovenia 

11.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Voľbou práva podľa predchádzajúcej vety nie je objednávateľ, ktorý je spotrebiteľom, zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nemožno zmluvne odchýliť, a ktorá by sa v prípade neexistencie voľby práva inak použila podľa ustanovení čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I).

11.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

11.3. Zmlúva vrátane obchodných podmienok je archivovaný výrobcom v elektronickej podobe a nie je prístupná. 

 

V Liberci dňa 01.02.2024