Ochrana osobních údajů

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti POTS s.r.o.

so sídlom Baarova 49/3, 460 01 Liberec 1, identifikačné číslo: 05627788, zapísané v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 38637.

V tomto dokumente by sme Vás chceli informovať o zásadách, podľa ktorých spracovávame vaše osobné údaje a analyzujeme niektoré aspekty správania návštevníkov našich webových stránok. Ďalej by sme Vás chceli radi informovať o Vašich právach s týmto súvisiacich.

Ochrana Vašich osobných údajov a Vášho súkromia je pre nás skutočne dôležitá, preto s Vašimi osobnými údaji nakladáme v súlade s platnými právnymi predpismi a dbáme o ich náležitú ochranu.

1. Spracovanie osobných údajov

1.1. Osobné údaje spracovávame v nasledujúcich prípadoch súvisiacich s návštevou internetového obchodu na stránke www.POTS.cz („internetový obchod“) alebo s obchodnou činnosťou spoločnosti POTS s. r. o

1.1.1. registrovali ste sa v internetovom obchode ako stály zákazník;

1.1.2. urobili ste v internetovom obchode objednávku tovaru; 

1.1.3. prihlásili ste sa na odber obchodných oznámení; 

1.1.4. ste podnikajúcou fyzickou osobou alebo zamestnancom právnickej osoby, s ktorou sme uzavreli zmluvu ako objednávatelia alebo dodávatelia služieb alebo tovaru; 

1.1.5. ste zamestnanec alebo uchádzač o zamestnanie v našej spoločnosti. 

2. Kategória osobných údajov

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov: 

2.1. Identifikačné a adresné údaje: akademický titul, meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, doručovacia alebo iná kontaktná adresa, sídlo podnikania, IČO. 

2.2. Elektronické kontaktné údaje: telefón, mobilný telefón, e-mailová adresa. 

2.3. Ďalšie osobné údaje potrebné na plnenie zmluvy: číslo bankového účtu, výška platieb a ich história, prípadne ďalšie obdobné údaje. 

2.4. Ďalšie osobné údaje vami poskytnuté v zmluve alebo dodatku či v iných dokumentoch, a to vrátane neskorších aktualizácií.

2.5. U zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie spracovávame životopis a údaje potrebné na spracovanie mzdovej a daňovej agendy.

3. Súbory cookies

3.1. Správca používa v internetovom obchode súbory cookies.

3.2. Cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetový obchod ukladá vo vašom počítači, a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa do internetového obchodu vrátite. 

3.3. Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Google Chrome apod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či zakázať ich použitie, je možné ich tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite pomoc vášho prehliadača. 

3.4. Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho serveru a cookies našich spracovateľov.

3.5. Súbory cookies sú v internetovom obchode používané za účelom:

3.5.1. umožnenie základného fungovania internetového obchodu;

3.5.2. meranie návštevnosti internetového obchodu a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov v internetovom obchode.

4. Právny titul a účel spracovania

Osobné údaje spracovávame z nasledujúcich dôvodov:

4.1. Dodanie tovaru a plnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv alebo iných dohôd 

4.1.1. Osobné údaje spracovávame, pretože je to nevyhnutné pre uzatvorenie a plnenie zmluvy s vami dojednanej. 

4.2. Plnenie zákonných povinností 

4.2.1. Medzi nami uložené právne povinnosti patrí najmä vystavovanie, príjem a archivácia daňových dokladov. 

4.3. Oprávnený záujem 

4.3.1. Osobné údaje zákazníkov pre potreby priameho marketingu spracovávame, pretože ide o náš oprávnený záujem. 

4.3.2. V prípade, že by bol zber cookies považovaný za spracovanie osobných údajov, ide tiež o náš oprávnený záujem.  

4.3.3. Na základe oprávneného záujmu vám môžeme zaslať dotazník, ktorého predmetom bude overenie vašej spokojnosti s nákupom v internetovom obchode. 

4.3.4. Spracovanie osobných údajov na základe vášho súhlasu 

4.4.1. Osobné údaje môžeme tiež spracovávať, pokiaľ nám k tomu dáte výslovný a slobodný súhlas. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. 

5. Spracovatelia, príjemci a predávánie osobných údajov

5.1. Pre efektívne fungovanie internetového obchodu a našej spoločnosti máme uzavreté zmluvy s ďalšími poskytovateľmi služieb, ktorým môžeme odovzdať vaše osobné údaje na spracovanie. Spracovanie vašich osobných údajov môžu vykonávať najmä: 

5.1.1. poskytovatelia poštových a prepravných služieb; 

5.1.2. poskytovatelia softwarových a IT služieb;  

5.1.3. poskytovatelia platobných služieb; 

5.1.4. poskytovatelia účtovných služieb; 

5.1.5. poskytovatelia právnych služieb.

5.2. Za účelom vymáhania pohľadávok môžu byť vaše osobné údaje odovzdané vymáhacej spoločnosti alebo právnemu zástupcovi spoločnosti. 

5.3. Vaše osobné údaje spracovávame výhradne v krajinách Európskej únie. Mimo krajiny Európskej únie by sme mohli vaše osobné údaje spracovávať iba za predpokladu, že by to bolo nevyhnutné na plnenie našich zmluvných alebo zákonných povinností.

6. Doba uloženia

6.1. Osobné údaje spracovávame iba po dobu nevyhnutnú na naplnenie daného účelu spracovania, prípadne po dobu, ktorú nám ukladajú právne predpisy. Doba uloženia sa líši v závislosti od právneho titulu spracovania osobných údajov 

6.1.1. Pokiaľ je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov plnenie zmluvných povinností, spracovávame osobné údaje po dobu, ktorú nám ukladajú právne predpisy. 

6.1.2. Pokiaľ je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov náš oprávnený záujem, spracovávame osobné údaje po dobu trvania oprávneného záujmu, prípadne po dobu, kým nám neoznámite, že si neželáte, aby sme tieto osobné údaje ďalej spracovávali. 

6.1.3. Pokiaľ je právnym titulom pre spracovanie osobných údajov váš súhlas, spracovávame osobné údaje maximálne po dobu, po ktorú trvá váš súhlas.

7. Vaše práva

7.1. Vo vzťahu k osobným údajom máte najmä nasledujúce práva: 

7.1.1. Právo na prístup k osobným údajom – môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť s žiadosťou o informáciu, či vaše osobné údaje spracovávame a v prípade, že áno, žiadať ďalšie informácie o tomto spracovaní. 

7.1.2. Právo osobné údaje opraviť či doplniť – pokiaľ dôjde v čase spracovávania vašich osobných údajov k zmene alebo máte pocit, že nami spracovávané údaje nie sú správne, neváhajte nás prosím kontaktovať. 

7.1.3. Právo požadovať obmedzenie spracovania – v prípadoch uvedených v čl. 18 nariadenia máte právo požadovať obmedzenie spracovania vašich osobných údajov. 

7.1.4. Právo na výmaz osobných údajov – v prípadoch uvedených v čl. 17 nariadení máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. 

7.1.5. Právo požadovať prenesenie údajov – za podmienok daných čl. 20 nariadenia máte právo nás požiadať, aby sme vaše osobné údaje odovzdali tretej osobe. 

7.1.6. Právo vzniesť námietku – v prípade, že spracovávame vaše osobné údaje na základe nášho oprávneného záujmu, máte právo vzniesť proti takémuto spracovaniu kedykoľvek námietku.

7.1.7. Právo podať sťažnosť – v prípade pochybností o dodržiavaní našich povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov.

8. Licenčné zjednania pre prácu so stiahnutými súbormi

8.1. Stiahnutím fotiek alebo súborov z nášho webu súhlasíte s tým, že materiály použijete na osobné účely alebo na účely spojené s propagáciou našej spoločnosti. Výslovne sa zaväzujete k tomu, že materiály nebudú využité na plagiátorstvo alebo poškodenie značky POTS.